Yrityksen yhteistyösuhteiden arviointi

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahaston logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo

Neljä henkilöä neuvottelutilassa

Yritysten väliset yhteistyöverkostot ovat tärkeä osa yritysten strategisia ansaintamalleja. Ne luovat yritykselle kilpailuetua silloin, kun ne toimivat tehokkaasti sekä tuotannollisesti että taloudellisesti. Yhteistyöhön liittyy myös monia sellaisia tekijöitä, jotka auttavat yhteistyöverkoston toimintaa niin, että yhteistyö todellisuudessa luo kilpailukykyä. Parhaimmillaan yhteistyö tuo kaikille osapuolille mahdollisuutta kehittyä ja uudistua yhdessä.

Tämä yhteistyösuhteiden arvioinnin toimintamalli ja suorituskykymittaristo on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää menestystä luovia yhteistyöverkostoja. Toimintamalli ja mittaristo ovat yrityksen itsenäisesti käytettävissä.Mallin ja mittariston avulla yritys voi arvioida yhteistyösuhteitaan ja löytää niistä sellaisia tekijöitä, joita muuttamalla yhteistyösuhdetta voidaan kehittää tavoiteltuun suuntaan.

Malli ja mittaristo rakentuvat kolmesta teemasta. Jokaiseen teemaan liittyy kuvaus siitä, mitä teemaan liittyvä mittari sisältää ja mikä merkitys ko. teemalla on yrityksen ja sen verkoston menestymiseen.

Varsinainen mittaristo rakentuu kolmeen yritysten ja niiden yhteistyöverkostojen suorituskykyyn ja menestymiseen vaikuttavan tekijän arviointiin:


  1. Yhteistyösuhteiden ominaisuudet, joilla on merkitystä esimerkiksi yhteisen kehittämisen ja innovoinnin näkökulmasta. Yhteistyösuhteen ominaisuudet vaikuttavat myös suoraan informaation jakamiseen yhteistyösuhteiden verkostossa
  2. Markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys
  3. Informaation käyttö ja käytön laajuus


Teemat käsitellään työpajoissa. Yrityksessä kootaan sopivat kokoonpanot kuhunkin työpajaan. Usein työpajaan osallistuu esimerkiksi johtoryhmä. Työpajatyöskentely on suunniteltu noin kahden tunnin mittaisiksi tiiviiksi sessioiksi. Jokaisessa työpajassa on oma teemansa. Kussakin työpajassa käydään ensimmäisenä läpi työpajan tarkoitus ja tavoitteet sekä työpajan työjärjestys.

VERTTI-TOIMINTAMALLIN PROSESSIKUVAUS

Kussakin työpajassa syvennytään työpajan teemaan vastaamalla netissä teemaan liittyvään kysymyspatteristoon. Kysymyksistä on pyritty laatimaan mahdollisimman yksiselitteisiä ja selkeitä – mutta myös yleispäteviä (toisin sanoen kysymyksissä saattaa olla myös sellaisia, jotka kenties tuntuvat vaikeilta vastata juuri oman yrityksen perspektiivistä).

Yritys saa jokaisesta kysymyspatteristosta palautteen, jonka pohjalta aloitetaan yhteinen keskustelu teemaan liittyvistä tavoitteista ja verrataan tavoitetilaa palautteen antamaan kuvaukseen nykytilasta. Kysymykset antavat myös viitteitä siitä, minkälaisista tekijöistä nykytilakuvaus muodostuu ja antaa näin keskustelijoille osviittaa siitä, minkälaisiin asioihin puuttumalla voidaan päästä tavoitetilaan.

Neljännessä työpajassa tehdään yhteenveto kolmen aikaisemman työpajan tuloksista ja laaditaan suunnitelmat toimenpiteiden toteuttamiseen ja määritetään aikataulutus sekä vastuuhenkilöt.

Yrityksen vastaukset tallentuvat tietokantaan, josta yritys voi tarkastella eri aikoina ja eri suhteista tekemänsä arviot. Lisäksi yrityksellä on mahdollisuus saada uudella arvioinnilla vertailutiedoksi edellisen arvioinnin tuloksen, jolloin voidaan verrata, onko yhteistyösuhdetta kyetty kehittämään tavoiteltuun suuntaan.Mallin ja mittariston käytön aloittaminen

Mittariston käyttö aloitetaan alkukartoituksella, jossa käydään läpi yrityksen yhteistyösuhteet sekä määritellään ja valitaan ne suhteet, joita mittaristolla arvioidaan. Yritys voi siis valita niin monta yhteistyösuhdetta kuin haluaa, koska jokaisen suhteen voi arvioidaan erikseen.

Yhteistyösuhteiden valintaa voidaan helpottaa käyttämällä tähän kehitettyä erillistä työkalua. Linkki työkaluun:

YHTEISTYÖSUHTEEN MERKITYS JA TOIMIVUUS


ITSEARVIOINTILOMAKKEET
Markkinaorientaatio Markkinointikyvykkyys Informaation käyttö Yhteistyösuhteen sosiaalinen ulottuvuus Yhteistyösuhteen ohjaus Verkostosimuloinnin itsearviointi